Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX là một giải pháp Enterprise Resource Planning (ERP) dành cho doanh nghiệp vừa và lớn. AX hỗ trợ mọi nhân viên trong doanh nghiệp làm việc một cách hiệu quả, quản lý tốt mọi sự thay đổi, và có thể cạnh tranh với các doanh khiệp khác trên toàn cầu. AX có giao diện thân thiện tương tự như các phần mềm khác của Microsoft, và AX là giải pháp tự động hóa các qui trình tài chính kế toán, mua hàng, bán hàng, quản lý kho, sản xuất và chuỗi cung ứng, nhân sự, tiền lương…

Các bài viết về AX trên axp.vn