AX2012 – Chuẩn bị và chạy đóng kho (Inventory Closing)

Trong AX 2012, qui trình đóng kho nên được chạy định kỳ cho tất cả phương pháp tính giá hàng tồn kho (như là FIFO, FEFO, Weight average, LIFO) trừ phương pháp tính giá theo kế hoạch (standard). Qui trình đóng kho sẽ định giá (settles) giao dịch xuất kho với với giao dịch nhập kho liên hệ dựa trên phương pháp tính giá hàng tồn kho đã chọn cho item trong giao dịch. Trước khi quá trình đóng kho hoặc tính giá lại hàng tồn kho được thực hiện, AX 2012 chỉ ghi sổ (posting) giao dịch kho (inventory transactions) theo phương pháp bình quân gia quyền.

Để chuẩn bị và chạy hoàn tất quá trình đóng kho, bạn thực hiện theo các bước sau:

1. Theo đường dẫn Inventory management > Periodic > Closing and adjustment, bạn click nút Close procedure, sau đó chọn 1. Check open quantities. Một báo cáo sẽ được kết xuất với danh sách các giao dịch kho vẫn còn ở trạng thái open tính từ lần đóng kho trước.

2. Click lần nữa nút Close procedure button và chọn 2. Check cost prices.

3. Chọn ngày đóng kho dự kiến, và chọn hoặc không chọn ignore production order, maximum percentage deviation, loại basic cost price, và minimum deviation nếu muốn áp dụng. Báo cáo sẽ xuất những items còn chưa có giá vốn. Bạn phải xử lý tất cả vấn đề tồn đọng rồi mới thực hiện bước tiếp theo để đóng kho.

4. Click nút ‘Close procedure’ và chọn 3. Close.

5. Chọn ngày đóng kho, chọn Specification, và nếu bạn muốn chạy tính lại giá trị hàng tồn kho sau khi đóng kho thì chọn ‘Run recalculation after closing’.

Theo https://ellipsesolutions.com/preparing-and-running-inventory-closing-in-microsoft-dynamics-ax-r3/
Bạn cần dịch vụ tư vấn quản lý hàng tồn kho trong AX 2012 cho công ty vui lòng email về địa chỉ support@axp.vn

Leave a Comment