Tổng hợp về chủ đề quản lý sản xuất và giá thành trong AX 2012

Trước tiên, các bạn cần phải đọc và hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) về các tài khoản liên quan đến chi phí sản xuất và giá thành. Hiện nay, VAS đang được áp dụng theo Thông tư 200 (TT200). Vì thế các bạn sẽ phải đọc và hiểu các bài đăng theo … Read more

AX2012 – Hướng dẫn tra cứu giao dịch inventory settlement

Chức năng đóng kho tạo ra những settlements giữa giao dịch xuất và nhập kho. AX cung cấp cho bạn 2 cách để tra cứu những giao dịch đã được được settled như thế nào, và những giao dịch khác nào đã được settled với giao dịch đó. hai cách đó là chức năng Cost … Read more

AX2012 – Chuẩn bị và chạy đóng kho (Inventory Closing)

Trong AX 2012, qui trình đóng kho nên được chạy định kỳ cho tất cả phương pháp tính giá hàng tồn kho (như là FIFO, FEFO, Weight average, LIFO) trừ phương pháp tính giá theo kế hoạch (standard). Qui trình đóng kho sẽ định giá (settles) giao dịch xuất kho với với giao dịch nhập kho … Read more

AX 2012 – Những chức năng đặc thù theo ngành công nghiệp

Sản xuất – ManufacturingAX đem lại lợi thế của một giải pháp tích hợp, bao gồm khả năng quản lý sản xuất rời rạc, chế biến và tinh gọn, tất cả trong một giải pháp. AX cung cấp những tính năng từ quản lý cơ bản như sản xuất và chuỗi cung ứng (supply chain) … Read more

AX2012 – Hướng dẫn cài đặt kiểu single-computer installation

Bạn có thể sử dụng thông tin trong bài dịch này để thực hiện cài đặt AX theo kiểu single-computer installation. Bạn có thể sử dụng kiểu cài đặt này để cài đặt một hệ thống đầy đủ của AX vào trong một máy chủ đơn lẻ cho mục đích lập trình, giới thiệu, hoặc … Read more

AX2012 – Các kiểu cài đặt hệ thống

Chức năng Setup wizard của AX2012 có hai kiểu cài đặt: Custom installation (cài đặt tùy biến) và Single-computer installation (cài đặt tất cả vào một máy). Custom installationBạn chọn kiểu Custom installation để cài đặt riêng biệt từng thành phần cụ thể của AX theo mô hình nhiều máy chủ. Kiểu cài đặt này … Read more

Tổng quan về AX 2012

Microsoft Dynamics® AX 2012 là giải pháp Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP), của hãng Microsoft. Giải pháp AX hỗ trợ nhân viên của doanh nghiệp dự báo và nắm bắt được sự thay đổi qua đó phát triển doanh nghiệp. AX trợ giúp nhân viên làm việc với năng … Read more