ERP – Doanh Nghiệp cần chuẩn bị những gì trước khi triển khai?

Trước khi triển khai ERP, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích đánh giá tiền triển khai. Mục tiêu của bước phân tích là xác định những điều kiện cần để thuận lợi hơn trong quá trình triển khai ERP. Mục tiêu quan trọng nhất trong Phân tích tiền triển khai là xác định công … Read more

Excel – Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR

Bạn có thể dùng hàm IFERROR để tránh hiển thị lỗi và thay bằng một giá trị khác. Nếu công thức cho trước trong hàm IFERROR không bị lỗi, thì hàm IFERROR sẽ trả về kết quả của công thức. Cú pháp IFERROR(value, value_if_error) Hàm IFERROR có các tham số sau: Value    là công thức cho … Read more