Lập Nghiệp và ERP

Lập nghiệp là một quá trình đầy thử thách, đòi hỏi người lập nghiệp phải có tư duy sáng tạo, khả năng chịu đựng và kiên trì. Người lập nghiệp cũng cần có tinh thần khai phá, dám đối mặt với những rủi ro và thách thức để tạo ra những giá trị mới cho … Read more

TT200 – Phương pháp kế toán tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

a) Khi xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ, ghi: Nợ TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu. b) Trường hợp mua nguyên liệu, vật liệu sử dụng ngay … Read more

TT200 – Nguyên tắc kế toán tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, kinh doanh khách sạn, du lịch, dịch … Read more

TT200 – Phương pháp kế toán tài khoản 154 – Ngành kinh doanh dịch vụ

Phương pháp kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở tài khoản 154 ở các doanh nghiệp thuộc ngành kinh doanh dịch vụ tương tự như đối với ngành công nghiệp. Ngoài ra cần chú ý: a) Nghiệp vụ kết chuyển giá thành thực tế của khối lượng dịch vụ đã hoàn … Read more

TT200 – Phương pháp kế toán tài khoản 154 – Ngành Công nghiệp

7.1. Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên a) Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi phí, ghi: Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Nợ TK 632 – … Read more

TT200 – Nguyên tắc kế toán tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

a) Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho. Ở những doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định … Read more

Tổng hợp về chủ đề quản lý sản xuất và giá thành trong AX 2012

Trước tiên, các bạn cần phải đọc và hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) về các tài khoản liên quan đến chi phí sản xuất và giá thành. Hiện nay, VAS đang được áp dụng theo Thông tư 200 (TT200). Vì thế các bạn sẽ phải đọc và hiểu các bài đăng theo … Read more

TT200 – Phương pháp kế toán tài khoản 155 – Thành Phẩm

3.1. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 3.1.1. Nhập kho thành phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công, ghi: Nợ TK 155 – Thành phẩm Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. 3.1.2. Xuất kho … Read more

TT200 – Nguyên tắc kế toán tài khoản 155 – Thành phẩm

a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp. Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản xuất hoặc thuê ngoài gia công xong … Read more