AX2012 – Chuẩn bị và chạy đóng kho (Inventory Closing)

Trong AX 2012, qui trình đóng kho nên được chạy định kỳ cho tất cả phương pháp tính giá hàng tồn kho (như là FIFO, FEFO, Weight average, LIFO) trừ phương pháp tính giá theo kế hoạch (standard). Qui trình đóng kho sẽ định giá (settles) giao dịch xuất kho với với giao dịch nhập kho … Read more

AX 2012 – Những chức năng đặc thù theo ngành công nghiệp

Sản xuất – ManufacturingAX đem lại lợi thế của một giải pháp tích hợp, bao gồm khả năng quản lý sản xuất rời rạc, chế biến và tinh gọn, tất cả trong một giải pháp. AX cung cấp những tính năng từ quản lý cơ bản như sản xuất và chuỗi cung ứng (supply chain) … Read more

AX2012 – Hướng dẫn cài đặt kiểu single-computer installation

Bạn có thể sử dụng thông tin trong bài dịch này để thực hiện cài đặt AX theo kiểu single-computer installation. Bạn có thể sử dụng kiểu cài đặt này để cài đặt một hệ thống đầy đủ của AX vào trong một máy chủ đơn lẻ cho mục đích lập trình, giới thiệu, hoặc … Read more

AX2012 – Các kiểu cài đặt hệ thống

Chức năng Setup wizard của AX2012 có hai kiểu cài đặt: Custom installation (cài đặt tùy biến) và Single-computer installation (cài đặt tất cả vào một máy). Custom installationBạn chọn kiểu Custom installation để cài đặt riêng biệt từng thành phần cụ thể của AX theo mô hình nhiều máy chủ. Kiểu cài đặt này … Read more

Tổng quan về AX 2012

Microsoft Dynamics® AX 2012 là giải pháp Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP), của hãng Microsoft. Giải pháp AX hỗ trợ nhân viên của doanh nghiệp dự báo và nắm bắt được sự thay đổi qua đó phát triển doanh nghiệp. AX trợ giúp nhân viên làm việc với năng … Read more

AX2012 – Hàng tồn kho thay đổi khi nào?

Bài dịch này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các loại giao dịch làm tăng hoặc giảm số lượng hàng tồn kho. Bài dịch này dành cho những bạn đã biết sử dụng AX nhưng chưa rõ sự khác biệt giữa khái niệm physical với financial trong chức năng quản lý hàng tồn … Read more

Atlas: Tải hóa đơn bán hàng

Bài viết này hướng dẫn bạn tạo một General Ledger journal trong AX bằng chức năng tải dữ liệu của Atlas. Mỗi dòng trong file Excel đại diện cho một số hóa đơn bán hàng. Atlas hoàn toàn hỗ trợ bạn sử dụng các number sequences trong AX như journal numbers, vouchers… Việc tải dữ … Read more

AX: Tạo Legal Entity trong AX 2012 R3

Chào các bạn hôm nay mình sẽ bắt đầu bài viết hướng dẫn cách tạo một legal enitity trong AX 2012 R3. Mục tiêu của bài viết là bạn tạo được một legal entity và post được một GL Journal đơn giản. Để chuẩn bị, bạn cần phải có một môi trường test AX 2012 … Read more

Atlas: Free Format

Atlas hoạt động theo kiểu công thức tương tự như các hàm chuẩn của Excel. Các hàm của Atlas cũng trả vào một ô của Excel một giá trị loại số hoặc chữ… Cách này cho phép bạn kết hợp với các hàm sẵn có của Excel để xây dựng một bảng tính phức hợp. … Read more