Tổng hợp về chủ đề quản lý sản xuất và giá thành trong AX 2012

Trước tiên, các bạn cần phải đọc và hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) về các tài khoản liên quan đến chi phí sản xuất và giá thành. Hiện nay, VAS đang được áp dụng theo Thông tư 200 (TT200). Vì thế các bạn sẽ phải đọc và hiểu các bài đăng theo chủ đề TT200

Sau khi hiểu VAS, các bạn sẽ đọc và hiểu các bước posting trong chức năng quản lý sản xuất (Production) của AX 2012

Sau cùng và quan trọng nhất, các bạn sẽ đọc hiểu các bài đăng về các ledger transactions liên quan đến production posting, các ledger transactions liên quan đến tác vụ end production order, Production Closing…

Mọi câu hỏi, các bạn vui lòng gửi email về địa chỉ support@axp.vn

Leave a Comment