AX2012 – Hướng dẫn cài đặt kiểu single-computer installation

Bạn có thể sử dụng thông tin trong bài dịch này để thực hiện cài đặt AX theo kiểu single-computer installation. Bạn có thể sử dụng kiểu cài đặt này để cài đặt một hệ thống đầy đủ của AX vào trong một máy chủ đơn lẻ cho mục đích lập trình, giới thiệu, hoặc kiểm thử.

Nếu bạn cài đặt theo kiểu Single-computer installation, thì AX áp dụng các giá trị mặc định cho mọi tham số cấu hình của tất cả các thành phần chức năng trong AX. User names (tên đăng nhập) và passwords (mật khẩu) là yêu cầu duy nhất bạn phải trả lời trong suốt tiến trình cài đặt. Để biết thêm thông tin về những thành phần chức năng nào sẽ được cài đặt trong kiểu cài đặt Single-computer installation, bạn xem bài viết AX2012 – Các kiu cài đt h thng. Để biết thêm thông tin về từng thành phần chức năng thì bạn xem chi tiết trong bài dịch này.

Quan trọng
Microsoft không khuyến khích bạn thực hiện cài đặt kiểu single-computer installation cho hệ thống chính thức của công ty bạn. Bạn chỉ nên sử dụng kiểu cài đặt này cho mục đích lập trình và kiểm thử.

Điều kiện cần để cài đặt kiểu single-computer installation
Điều kiện cần để cài đặt tất cả thành phần chức năng trong kiểu cài đặt single-server installation phải được cài đặt vào máy trước khi bạn có thể thực hiện kiểu cài đặt này. Trên máy chủ dự định cài đặt, bạn chạy chức năng prerequisite validation để kiểm tra xem hệ thống đã đáp ứng điều kiện cần để cài đặt hay chưa. Để biết thêm thông tin cách chạy chức năng prerequisite validation utility, bạn xem bài viết Check prerequisites. Để biết thêm thông tin yêu cầu phần cứng và phần mềm để cài đặt AX, bạn xem system requirements trên trang Microsoft.com.
Nếu bạn cài chức năng Retail trong kiểu cài đặt single-computer installation, và máy chủ bạn đang cài đặt cũng là một máy primary domain controller, thì hệ điều hành phải là Windows Server 2008 R2 hoặc những phiên bản cao hơn.

Chú ý
Báo cáo và các cubes của OnLine Analytical Processing (OLAP) có thể báo lỗi nếu máy chủ của bạn không kết nối với một domain.

Thực hiện cài đặt kiểu single-computer installation
Thủ tục này hướng dẫn cách cài đặt AX cho mục đích giới thiệu (demo) hoặc lập trình bằng cách lựa chọn các tùy biến trong quá trình cài đặt kiểu Single-computer installation
1. Chạy chương trình setup của Microsoft Dynamics AX. Trong màn hình Install, chọn những chức năng AX cần cài đặt.
2. Thực hiện theo các trang đầu của chương trình wizard.
3. Nếu những files hỗ trợ cài đặt chưa được cài đặt vào máy chủ, thì màn hình Select a file location sẽ xuất hiện. Những files hỗ trợ cài đặt cần phải có để chạy cài đặt. Bạn chỉ định thư mục sẽ lưu file cài đặt hoặc đồng ý với thư mục mặc định và click Next. Ở màn hình Ready to install, bạn click Install.
4. Nếu bạn đang cài đặt AX 2012 R3, trong màn hình Select an installation option, bạn click Microsoft Dynamics AX.
5. Trên màn hình Select installation type, bạn click Single-computer installation, và sau đó click Next.
6. Trên màn hình Prerequisite validation results, bạn phải xử lý tất cả errors rồi mới tiếp tục được. Để biết thêm thông tincách xử lý lỗi điều kiện cần, bạn xem bài viết Check prerequisites. Khi không còn lỗi nào, bạn click Next.
7. Trên màn hình Specify an AOS account, bạn chọn sử dụng Network Service account trong local của máy chủ đang cài đặt hoặc một tài khoản domain để chạy dịch vụ Application Object Server (AOS). Tiếp theo bạn Click Next.
8. Trên màn hình thông tin Specify Business Connector proxy account, bạn nhập tên và mật khẩu cho tài khoản proxy account sẽ được sử dụng cho dịch vụ .NET Business Connector rồi click Next.
9. Trên màn hình Prerequisite validation results, bạn phải xử lý tất cả errors rồi mới tiếp tục được. Khi không còn lỗi nào, bạn click Next.
10. Trên màn hình Ready to install, bạn click Install.
11. Sau khi tiến trình cài đặt hoàn tất, bạn click Finish để đóng chương trình cài đặt.

Ghi chú
Nếu bạn cài đặt Help Server cùng lúc với các thành phần khác của AX, thì tiến trình cài đặt Help Server có thể gặp lỗi. Trong nhật ký cài đặt (Setup log), bạn sẽ thấy lỗi sau: “Component installation task stopped due to an error”. Để xử lý lỗi này, bạn phải gỡ cài đặt (uninstall) và sau đó cài dặt lại riêng thành phần Help Server.

Theo tài liệu Microsoft Dynamics AX 2012 Installation Guide
Bạn cần dịch vụ cài đặt AX 2012 cho công ty xin vui lòng email về địa chỉ support@axp.vn

Leave a Comment