AX 2012 – Những chức năng đặc thù theo ngành công nghiệp

Sản xuất – Manufacturing
AX đem lại lợi thế của một giải pháp tích hợp, bao gồm khả năng quản lý sản xuất rời rạc, chế biến và tinh gọn, tất cả trong một giải pháp. AX cung cấp những tính năng từ quản lý cơ bản như sản xuất và chuỗi cung ứng (supply chain) đến hiện đại và nâng cao doanh nghiệp sản xuất. Những qui trình chính quản lý sản xuất bao gồm:
 Sản xuất rời rạc (Discrete)
 Sản xuất chế biến (Process)
 Sản xuất tinh gọn (Lean)
 Hoạch định và sản xuất phân tán (Multisite)
 Quản lý nhà máy (Shop floor)

Phân phối – Distribution
AX hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với môi trường kinh doanh cạnh tranh toàn cầu, thay đổi nhanh chóng và đầy phức tạp ngày nay. AX 2012 cung cấp những tính năng chính như quản lý chuỗi cung ứng (supply chain management) và hệ thống phân phối rộng khắp (multisite), cho phép bạn điều chỉnh doanh nghiệp của mình thích ứng một cách nhanh chóng. Chức năng chính trong quản lý phân phối bao gồm:
 Quản lý kho
 Hoạch định chuỗi cung ứng
 Quản lý bán hàng
 Quản lý hàng hóa
 Quản lý mua hàng và nguồn cung cấp

Dịch vụ – Services Industries
AX hỗ trợ bạn cân bằng giữa quan hệ khách hàng, nguồn lực toàn cầu, cung cấp dịch vụ, với hiệu quả kinh doanh, những điểm quan trọng đối với doanh nghiệp trong ngành cung ứng dịch vụ. Những chức năng chính bao gồm:
 Quản lý và kế toán dự án
 Kiểm soát ngân sách và chi phí dự án
 Chức năng tư phục vụ cho nhân viên
 Quản lý quan hệ khách hàng

Bán lẻ – Retail
Toàn cảnh ngành bán lẻ ngày nay đem đến những cơ hội chưa có tiền lệ ngay cả khi thị trường cũng cho thấy những thách thức. Áp lực kinh tế, nhiều lựa chọn hàng hóa và mô hình mua sắm, những thông tin tham khảo dễ dàng chưa từng có đang từng ngày làm thay đổi người tiêu dùng. Khách hàng ngày càn gkỳ vọng cao hơn trải nghiệm mua sắm. Những nhà bán lẻ năng động đang dẫn dắt thị trường bằng nhiều kênh mua sắm nội địa cũng như toàn cầu. Với một giải pháp ERP tổng thể cho hoạt động nghiệp vụ của từng cửa hàng và văn phòng, AX cung cấp những chức năng sau cho ngành bán lẻ:
 Điểm bán hàng (Point-of-sale – POS)
 Quản lý đa kênh (Multichannel)
 Vận hành cửa hàng (Store)
 Thực hiện đơn hàng (Merchandising)

Dịch vụ công – Public Sector
Các chính phủ cần hiện đại hóa nền tảng làm việc thông qua việc thay thế những công nghệ cũ để tăng năng suất lao động, hoạt động một cách minh bạch, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, và làm tốt công tác kế toán hàng năm. AX 2012 cung cấp cho các tổ chức dịch vụ công những chức năng chính về quản lý quan hệ công chúng (client / constituent) và quản lý tài chính. Cụ thể những tính năng cho dịch vụ công trong AX bao gồm:
 Chức năng quản lý quyền hạn và kế toán dự án dài hạn (multiyear CIP project)
 Kiểm soát ngân sách (Budgetary control)
 Kế toán ngân quỹ (Fund-based accounting)
 Kế toán công chứng (Encumbrance and pre-encumbrance accounting)

Theo Microsoft Dynamics AX 2012 – Product Overview

Leave a Comment