AX2012 – Các kiểu cài đặt hệ thống

Chức năng Setup wizard của AX2012 có hai kiểu cài đặt: Custom installation (cài đặt tùy biến) và Single-computer installation (cài đặt tất cả vào một máy).

Custom installation
Bạn chọn kiểu Custom installation để cài đặt riêng biệt từng thành phần cụ thể của AX theo mô hình nhiều máy chủ. Kiểu cài đặt này được sử dụng để cài đặt môi trường chạy chính thức.

Single-computer installation
Bạn chọn kiểu Single-computer installation để cài đặt toàn bộ hệ thống AX vào trong một máy chủ đơn lẻ. Kiểu cài đặt này sử dụng các giá trị mặc định cho mọi tham số cấu hình của tất cả các thành phần chức năng trong AX. Và một cơ sở dữ liệu (CSDL) hoàn toàn mới của AX sẽ được tạo trong máy chủ của bạn. User names (tên đăng nhập) và passwords (mật khẩu) là yêu cầu duy nhất bạn phải trả lời trong suốt tiến trình cài đặt.
Nếu bạn muốn kết nối đến một CSDL có sẵn hay thay đổi giá trị tham số thì bạn phải thực hiện kiểu cài đặt custom installation.

Lưu ý
Bạn không được thực hiện kiểu cài đặt single-computer installation cho môi trường chính thức của công ty. Kiểu cài đặt này chỉ phục vụ cho môi trường lập trình và kiểm thử.
Một cài đặt single-computer installation sẽ bao gồm các thành phần sau:
 Databases (CSDL)
 Application Object Server (AOS) (chức năng xử lý qui trình doanh nghiệp)
 Enterprise Portal (chức năng cổng thông tin)
 Help server (chức năng trợ giúp trực tuyến)
 Reporting Services extensions (chức năng báo cáo)
 Analysis Services configuration (chức năng phân tích tổng hợp)
 Client (chức năng máy khách)
 Office add-ins (chức năng tích hợp với ứng dụng văn phòng MS Office)
 Remote Desktop Services integration (chức năng sử dụng từ xa)
 Debugger (chức năng chạy từng bước kiểm lỗi)
 Visual Studio Tools (chức năng công cụ lập trình)
 Trace Parser (chức năng truy vết lập trình)
 .NET Business Connector (chức năng kết nối với đối tác)
 Management utilities (chức năng quản trị)

Để biết thêm thông tin làm thế nào để cài đặt hệ thống AX vào trong một máy chủ đơn lẻ, bạn xem trong bài viết AX2012 – Hướng dẫn cài đặt kiểu single-computer installation.

Theo tài liệu Microsoft Dynamics AX 2012 Installation Guide

Leave a Comment