AX2012 – Hàng tồn kho thay đổi khi nào?

Bài dịch này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các loại giao dịch làm tăng hoặc giảm số lượng hàng tồn kho.

Bài dịch này dành cho những bạn đã biết sử dụng AX nhưng chưa rõ sự khác biệt giữa khái niệm physical với financial trong chức năng quản lý hàng tồn kho của AX. Vì thế trong bài dịch này, Tôi giữ nguyên một số từ tiếng anh thuộc về từ chuyên môn trong AX như physical (vật lý), financial (tài chính), transaction (giao dịch), posted (ghi sổ)… và tên các loại transactions trong AX… Tuy vậy, khi Tôi đọc lại bài dịch cũng thấy bị lẫn lộn giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Tuy nhiên nếu dịch hết sang tiếng Việt thì các bạn sẽ rất khó hiểu đó là giao dịch gì trong AX. Mong các bạn góp ý thêm.

Trong AX, các transactions quản lý hàng hóa có thể được cập nhật theo physical và financial một cách khác nhau. Một số loại transactions làm tăng số lượng physical hoặc financial, trong khi đó một số loại giao dịch khác làm giảm số lượng hoặc giá trị.

Tăng Physical

Trong AX, khi một physical transaction được posted, thì trạng thái của transaction được ghi là “Received”. Những loại transactions dưới đây làm giao dịch tăng physical:

 • Purchase order receipt (Nhận hàng PO mua vào)
 • Sales order packing slip (Nhận hàng SO trả về)
 • Production order report as finish (Nhập kho thành phẩm từ lệnh sản xuất)
 • By-product trong một picking list của lệnh sản xuất (production order)

Tăng Financial

Trong AX, khi một financial transaction được posted, thì trạng thái của transaction được ghi là “Purchased”. Những loại transactions dưới đây làm giao dịch tăng financial:

 • Vendor invoice (Hóa đơn của nhà cung cấp)
 • Sales order invoice (Hóa đơn của SO trả hàng)
 • Production order costing (End lệnh sản xuất)
 • Inventory journals làm tăng số lượng hàng tồn kho như movement, profit loss, counting journals, bills of material, and transfer

Transactions làm tăng số lượng

Những transactions làm tăng số lượng sau khi posted sẽ được AX xem xét trong quá trình chạy tính giá hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền (BQGQ). AX tính giá BQGQ dựa trên giá vốn của mọi transactions theo từng chiều phân tích inventory dimension mà hệ thống đã cài đặt là financial. Bạn có thể đọc thêm về phương pháp tính giá BQGQ tại link sau About running average cost price.

Transactions làm giảm số lượng

AX sử dụng giá BQGQ để tính giá trị khi một transaction làm giảm số lượng được posted, không lệ thuộc vào phương pháp tính giá nào đã chỉ định trong hệ thống. AX mặc định áp dụng cách tính giá trị BQGQ nếu transaction làm giảm số lượng không bị (marked) liên kết với một transaction khác trước khi post.

Nếu hàng tồn kho bị ghi âm, AX sẽ sử dụng giá vốn định nghĩa cho item trong chúc năng Inventory management > Periodic > Forecast > Entry > Items

Ghi chú
Nếu hệ thống có nhiều site, thì AX sử dụng giá vốn theo trong chức năng trên thay cho giá vốn định nghĩa cho site trong chức năng Default order settings

Xuất hàng Physical so với xuất hàng financial

Khi một transaction xuất hàng physical được posted, thì trạng thái của transaction được ghi là “Deducted”. Những loại transactions sau đây làm xuất hàng physical:

 • Production order picking list journal (xuất nguyên vật liệu cho lệnh sản xuất)
 • Sales order packing slip (xuất hàng cho SO)
 • Purchase order packing slip (xuất hàng trả lại cho PO)

Transaction sẽ được post financial khi trạng thái là “Sold”. Những loại transactions xuất hàng dưới đây làm giảm giá trị financial:

 • End lệnh sản xuất
 • Post hóa đơn cho Sales order
 • Post vendor invoice cho lệnh trả hàng
 • Post số lượng âm cho inventory journals, như là movement, profit loss, counting journal, bills of material, và transfer

AX áp dụng phương pháp tính giá BQGQ khi transactions làm giảm số lượng được posted. Vì thế, chức năng inventory close bắt buộc phải chạy để kết thúc (settle) tất cả transactions từ xuất hàng đến nhận hàng tùy theo chỉ định inventory model của mỗi loại item.

Mọi câu hỏi bạn có thể gửi email về địa chỉ support@axp.vn

Nguồn: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamicsax-2012/appuser-itpro/about-physical-and-financial-updates
Bạn cần dịch vụ tư vấn quản lý hàng tồn kho trong AX 2012 cho công ty vui lòng email về địa chỉ support@axp.vn

Leave a Comment