Atlas: Tải hóa đơn bán hàng

Bài viết này hướng dẫn bạn tạo một General Ledger journal trong AX bằng chức năng tải dữ liệu của Atlas. Mỗi dòng trong file Excel đại diện cho một số hóa đơn bán hàng. Atlas hoàn toàn hỗ trợ bạn sử dụng các number sequences trong AX như journal numbers, vouchers… Việc tải dữ liệu 10.000 dòng mất khoảng 18 minutes – tương đương10 dòng mỗi giây. Thử nghiệm này được thực hiện với máy ảo AX 2012 do Microsoft cung cấp chạy trên nền tảng Hyper-V trong một máy laptop cài đặt Windows 7.

Leave a Comment