Excel – Hướng dẫn sử dụng PivotTable

PivotTable là một công cụ mạnh để tính toán, tổng hợp và phân tích dữ liệu. PivotTable giúp bạn thấy được sự so sánh, mô hình và xu hướng trong dữ liệu. Tạo PivotTable Chọn những ô chứa dữ liệu mà bạn muốn phân tích bằng PivotTable.Chú ý: Dữ liệu mà bạn chọn phải không … Read more

Excel: SUMIFS

SUMIFS là một hàm rất hiệu quả của Excel trong công tác thống kê và phân tích dữ liệu. Hàm này giải quyết hạn chế của hàm SUMIF là chỉ xét một điều kiện. Hàm SUMIFS cho phép bạn cộng dồn giá trị theo nhiều điều kiện. Ví dụ, bạn cần tính tổng doanh số … Read more

Excel: SUMIF

Bạn sử dụng hàm SUMIF để tính tổng các giá trị trong một bảng theo một điều kiện mà bạn chỉ định. Ví dụ: trong một cột các con số, bạn muốn tính tổng những số lớn hơn 5. Bạn có thể lập công thức sau: =SUMIF(B2:B25,”>5″) Mẹo: Bạn có thể lập công thức với cột … Read more

Excel: VLOOKUP

Bạn sử dụng hàm VLOOKUP khi cần tìm giá trị theo dòng trong một bảng giá trị cho trước. Ví dụ, tìm giá bán của một phụ tùng xe dựa trên mã số phụ tùng, hoặc tìm tên nhân viên dựa trên mã nhân viên. Hiểu đơn giản, hàm VLOOKUP sẽ làm việc như sau: … Read more