Excel – Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR

Bạn có thể dùng hàm IFERROR để tránh hiển thị lỗi và thay bằng một giá trị khác. Nếu công thức cho trước trong hàm IFERROR không bị lỗi, thì hàm IFERROR sẽ trả về kết quả của công thức.

Cú pháp

IFERROR(value, value_if_error)

Hàm IFERROR có các tham số sau:

  • Value    là công thức cho trước bắt buộc phải có
  • value_if_error    là giá trị sẽ trả về khi công thức cho trước gặp lỗi (tham số này bắt buộc phải có)

Chú thích

  • Nếu value hoặc value_if_error là một ô trống, thì IFERROR coi nó là một giá trị chuỗi trống (“”).
  • Nếu value là một công thức mảng, thì IFERROR trả về một mảng kết quả cho mỗi ô trong phạm vi được chỉ rõ trong đối số giá trị.

Ví dụ

  • Ô A2 đang chứa số 210, ô B2 đang chứa số 35
  • Ô A3 đang chứa số 55, ô B3 đang chứa số 0
  • Công thức =IFERROR(A2/B2, “Lỗi trong phép tính”) sẽ có kết quả là 6
  • Công thức =IFERROR(A3/B3, “Lỗi trong phép tính”) sẽ có kết quả là chữ “Lỗi trong phép tính”. Lý do là công thức A3/B3 bị lỗi #DIV/0!

Mọi câu hỏi bạn có thể gửi email về địa chỉ support@axp.vn

Nguồn: IFERROR (Hàm IFERROR) (microsoft.com)

Leave a Comment