Excel – Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA

Bạn có thể dùng hàm IFNA để ngăn hiển thị lỗi #N/A trong các hàm tìm kiếm như VLOOKUP, HLOOKUP… và thay bằng một giá trị cho trước. Nếu hàm tìm kiếm cho trước trong hàm IFNA không bị lỗi, thì hàm IFNA sẽ trả về kết quả của công thức.

Cú pháp

IFNA(value, value_if_na)

Hàm IFNA có các tham số sau:

  • Value     là công thức cho trước bắt buộc phải có
  • value_if_na    là giá trị sẽ trả về khi công thức cho trước gặp lỗi #N/A (tham số này bắt buộc phải có)

Chú thích

  • Nếu giá trị value_if_na là một ô trống, IFNA sẽ coi giá trị đó là một giá trị chuỗi trống (“”).
  • Nếu giá trị là một công thức mảng, IFNA trả về một mảng kết quả cho mỗi ô trong phạm vi được chỉ rõ trong giá trị.

Ví dụ

Trong ví dụ sau đây, IFNA kiểm tra kết quả của hàm VLOOKUP. Vì không tìm thấy Seattle trong danh mục, nên hàm VLOOKUP trả về giá trị lỗi #N/A. Hàm IFNA ngăn lỗi và trả về chuỗi “Không tìm thấy” trong ô thay vì giá trị lỗi #N/A chuẩn.

Hình ảnh của việc sử dụng HÀM IFNA với hàm VLOOKUP để #N/A không hiển thị các lỗi.

Mọi câu hỏi bạn có thể gửi email về địa chỉ support@axp.vn

Nguồn: IFNA (Hàm IFNA) (microsoft.com)

Leave a Comment