Excel – Hướng dẫn sử dụng hàm WORKDAY

Khi bạn cần tính ngày kết quả dựa trên ngày bắt đầu và số ngày làm việc thì bạn có thể sử dụng hàm WORKDAY. Hàm WORKDAY trả về một ngày làm việc không bao gồm ngày cuối tuần và ngày lễ. Hàm WORKDAY đặc biệt hữu ích trong trường hợp bạn cần tính ngày đến hạn của hóa đơn, thời gian giao hàng kỳ vọng hoặc số ngày đã làm việc.

Cú pháp

WORKDAY(start_date, days, [holidays])

Hàm WORKDAY có các tham số sau

  • Start_date    Ngày bắt đầu bắt buộc phải có
  • Days     Số ngày làm việc để tính ngày đến hạn (bắt buộc phải có). Nếu bạn điền số lẻ vào tham số days thì hàm WORKDAY sẽ bỏ số lẻ và chỉ tính dựa trên số nguyên
  • Holidays     Những ngày cần loại bỏ thêm và không bắt buộc phải điền vào nếu không có yêu cầu.

Ví dụ

Ô A1 = 01/10/2008
Ô A2 = 151
Ô A3 = 26/11/2008
Ô A4 = 04/12/2008
Ô A5 = 21/01/2009

Công thức WORKDAY(A1,A2) sẽ trả kết quả là 30/04/2009
Công thức WORKDAY(A1,A2,A3:A5) sẽ trả kết quả là 05/05/2009

Mọi câu hỏi bạn có thể gửi email về địa chỉ support@axp.vn

Nguồn: WORKDAY (Hàm WORKDAY) (microsoft.com)

Leave a Comment