Excel – Hướng dẫn sử dụng hàm LEN

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm LEN trong Microsoft Excel. Hàm LEN (độ dài) trả về số lượng ký tự trong một chuỗi cho trước.

Cú pháp

LEN(text)

Hàm LEN chỉ có một tham số sau:

  • Text    Chuỗi chữ cần tính độ dài và bắt buộc phải có. Lưu ý khoảng trống cũng được đếm là ký tự.

Ví dụ

Ô A1 đang chứa chữ “Trần Văn A”.

Công thức LEN(A1) sẽ có kết quả là 10

Mọi câu hỏi bạn có thể gửi email về địa chỉ support@axp.vn

Nguồn: LEN, LENB (Hàm LEN, LENB) (microsoft.com)

Leave a Comment