Excel – Hướng dẫn sử dụng các hàm xử lý chuỗi

Các hàm xử lý chuỗi gồm có LEFT, RIGHT, MID, LOWER, UPPER, PROPER, LEN, FIND… Bạn có thể tham khảo thêm cái bài viết riêng lẻ hướng dẫn sử dụng các hàm nói trên.

Các hàm xử lý chuỗi thường được kết hợp sử dụng với hàm VLOOKUP để tìm kiếm trong danh sách có loại mã kết hợp nhiều yếu tố, ví dụ như mã hàng hóa, mã tài sản…

Các hàm xử lý chuỗi cũng được kết hợp sử dụng với các hàm DATE và DATEVALUE để chuyển đổi từ chuỗi chữ thành giá trị kiểu ngày

Trong quá trình xử lý tìm kiếm hay xử lý chuỗi mà gặp lỗi, bạn có thể kết hợp với các hàm IFERROR, IFNA

Bạn cần dịch vụ đào tạo Excel cho công ty vui lòng email về địa chỉ support@axp.vn

Leave a Comment