Excel – Hướng dẫn sử dụng hàm MID

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm MID trong Microsoft Excel. Hàm MID trả về một hoặc nhiều ký tự trong một chuỗi cho trước, bắt đầu từ vị trí do bạn chỉ định trong tham số thứ hai, và số ký tự trả về sẽ do bạn chỉ định trong tham số thứ ba.

Cú pháp

MID(text, start_num, num_chars)

Các tham số trong hàm MID có ý nghĩa như sau:

 • Text    Chuỗi chữ cho trước bắt buộc phải có
 • Start_num    Vị trí của ký tự thứ nhất mà bạn muốn copy trong chuỗi chữ cho trước (bắt buộc phải có). Ký tự thứ nhất trong chuỗi văn bản có số bắt đầu là 1, và v.v.
  • Nếu bạn chỉ định một số lớn hơn độ dài chuỗi chữ cho trước, thì hàm MID sẽ trả về là “” (chuỗi rỗng).
  • Nếu bạn chỉ định một số nhỏ hơn 1, thì hàm MID sẽ trả về lỗi #VALUE! .
 • Num_chars    Số ký tự trả về bắt buộc phải có.
  • Nếu bạn chỉ định số ký tự là số âm, thì hàm MID trả về lỗi #VALUE! .
  • Nếu bạn chỉ định số ký tự là số dương và số này cộng với số chỉ vị trí bắt đầu mà ra kết quả lớn hơn độ dài của chuỗi chữ cho trước, thì hàm MID sẽ trả về các ký tự từ vị trí chỉ định đến hết chuỗi chữ cho trước.

Ví dụ

Ô A2 đang có chữ “Giá bán”

Công thức MID(A2,3,1) sẽ trả về chữ “á”

Công thức MID(A2,5,20) sẽ trả về chữ “bán”, do số ký tự trả về (20) + vị trí bắt đầu (5) lớn hơn độ dài của chuỗi cho trước

Công thức MID(A2,20,5) sẽ trả về chuỗi rỗng “”

Mọi câu hỏi bạn có thể gửi email về địa chỉ support@axp.vn

Nguồn: MID, MIDB (Hàm MID, MIDB) (microsoft.com)

Leave a Comment