Excel – Hướng dẫn sử dụng hàm RIGHT

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm RIGHT trong Microsoft Excel. Hàm RIGHT trả về một hoặc nhiều ký tự bên phải trong một chuỗi cho trước, số ký tự trả về sẽ do bạn chỉ định trong tham số thứ hai.

Cú pháp

RIGHT(text, [num_chars])

Các tham số trong hàm RIGHT có ý nghĩa như sau:

  • Text    Chuỗi chữ cho trước bắt buộc phải có
  • Num_chars    Số ký tự trả về và không bắt buộc phải có.
    • Nếu bạn không chỉ định số ký tự trả về, thì hàm RIGHT sẽ hiểu số ký tự là số 1 và trả về 1 ký tự.
    • Nếu bạn chỉ định số ký tự, thì phải chỉ định số dương
    • Nếu bạn chỉ định số ký tự lớn hơn độ dài của chuỗi chữ cho trước, thì hàm RIGHT sẽ trả về chuỗi chữ cho trước

Ví dụ

Ô A2 đang có chữ “Giá bán”, ô A3 đang có chữ “Thụy Điển”

Công thức RIGHT(A2,3) sẽ trả về chữ “bán”

Công thức RIGHT(A3) sẽ trả về chữ “n”

Mọi câu hỏi bạn có thể gửi email về địa chỉ support@axp.vn

Nguồn: RIGHT, RIGHTB (Hàm RIGHT, RIGHTB) (microsoft.com)

Leave a Comment