Cấu Trúc Dữ Liệu Ngăn Xếp (Stack)

Giải thuật sử dụng CTDL Ngăn Xếp (Stack) trong bài tập tính giá trị biểu thức

 • Bước 1: cắt chuỗi biểu thức thành từng toán tử hoặc toán hạng
 • Bước 2a: nếu không phải là dấu đóng ngoặc đơn “)” thì đưa vào stack1
 • Bước 2b: nếu gặp dấu đóng ngoặc đơn “)” thì không đưa vào stack1
  • Bước 2b.1: lấy từng phần tử trong stack1 ra đưa vào stack2 cho đến khi gặp dấu mở ngoặc đơn “(“.
  • Bước 2b.2: tính biểu thức trong stack2.
  • Bước 2b.3: đưa kết quả của biểu thức trong stack2 vào stack1.
 • Bước 3: lặp lại cho đến khi hết toán tử hoặc toán hạng trong chuỗi biểu thức
 • Bước 4: lấy từng phần tử trong stack1 đưa vào stack2
 • Bước 5: tính biểu thức trong stack2
 • Kết quả của bước 5 là kết quả của chuỗi biểu thức cần tính

Nguyễn Hoàng Phát (bài giảng môn CTDL và Giải Thuật)

Leave a Comment