Excel: SUMIFS

SUMIFS là một hàm rất hiệu quả của Excel trong công tác thống kê và phân tích dữ liệu. Hàm này giải quyết hạn chế của hàm SUMIF là chỉ xét một điều kiện. Hàm SUMIFS cho phép bạn cộng dồn giá trị theo nhiều điều kiện. Ví dụ, bạn cần tính tổng doanh số bán mặt hàng chuối của bạn nhân viên bán hàng tên Tom. Hoặc bạn cần tính tổng doanh số bán mặt hàng có chữ A đầu của bạn nhân viên bán hàng tên Tom.

Cú pháp

SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

  • =SUMIFS(A2:A9,B2:B9,”<>Bananas”,C2:C9,”Tom”)
  • =SUMIFS(A2:A9,B2:B9,”=A*”,C2:C9,”Tom”)

Ví dụ

Lỗi thường gặp

Thủ thuật

Mọi câu hỏi bạn có thể gửi email về địa chỉ support@axp.vn

Nguồn:https://support.microsoft.com/vi-vn/office/sumifs-ha%CC%80m-sumifs-c9e748f5-7ea7-455d-9406-611cebce642b

Leave a Comment