IT Management

IT Management – Quản trị hệ thống CNTT – là dịch vụ tư vấn, triển khai và quản lý hạ tầng CNTT cho doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu về hệ thống máy tính, mạng cho nhu cầu kinh doanh. Dịch vụ quản trị hệ thống CNTT sẽ giúp khách hàng yên tâm về hệ thống CNTT để tập trung hoàn toàn vào công tác điều hành kinh doanh.

Dịch vụ quản trị hệ thống CNTT gồm các loại dịch vụ sau đây:
* Quản trị và giám sát hệ thống
* Xử lý sự cố hệ thống
* Tối ưu hóa hệ thống hiện có
* Nâng cấp hệ thống hiện có
* Tư vấn xây dựng hệ thống mới phù hợp với ngân sách và yêu cầu

Các bài viết về quản trị CNTT trên axp.vn