Atlas for Dynamics AX

Atlas là công cụ báo cáo và tải dữ liệu vào Microsoft Dynamics bằng Excel

Phần mềm Atlas đáp ứng tất cả các yêu cầu làm báo cáo và tải dữ liệu cho hệ thống Microsoft Dynamics AX của bạn. Tất cả các loại báo cáo tài chính, nghiệp vụ đều được đáp ứng ngay trong phần mềm Excel mà bạn sử dụng quen thuộc hàng ngày. Atlas có sẵn một số files Excel mẫu để giúp bạn nhanh chóng làm quen và khai thác Atlas ngay lập tức. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với trước đây khi bạn phải xử lý báo cáo và dữ liệu AX bằng tay.

AXP đã tìm hiểu và nghiên cứu phần mềm Atlas từ năm 2005 đến nay và là đối tác triển khai tốt nhất của Atlas tại Việt Nam.

Dưới đây là video giới thiệu phần mềm Atlas của nhà sản xuất Insight Software

Các bài viết về Atlas trên axp.vn