AX2012 – Hướng dẫn cài đặt kiểu single-computer installation

Bạn có thể sử dụng thông tin trong bài dịch này để thực hiện cài đặt AX theo kiểu single-computer installation. Bạn có thể sử dụng kiểu cài đặt này để cài đặt một hệ thống đầy đủ của AX vào trong một máy chủ đơn lẻ cho mục đích lập trình, giới thiệu, hoặc … Read more

AX2012 – Các kiểu cài đặt hệ thống

Chức năng Setup wizard của AX2012 có hai kiểu cài đặt: Custom installation (cài đặt tùy biến) và Single-computer installation (cài đặt tất cả vào một máy). Custom installationBạn chọn kiểu Custom installation để cài đặt riêng biệt từng thành phần cụ thể của AX theo mô hình nhiều máy chủ. Kiểu cài đặt này … Read more