AX2012 – Hướng dẫn tra cứu giao dịch inventory settlement

Chức năng đóng kho tạo ra những settlements giữa giao dịch xuất và nhập kho. AX cung cấp cho bạn 2 cách để tra cứu những giao dịch đã được được settled như thế nào, và những giao dịch khác nào đã được settled với giao dịch đó. hai cách đó là chức năng Cost … Read more

AX2012 – Chuẩn bị và chạy đóng kho (Inventory Closing)

Trong AX 2012, qui trình đóng kho nên được chạy định kỳ cho tất cả phương pháp tính giá hàng tồn kho (như là FIFO, FEFO, Weight average, LIFO) trừ phương pháp tính giá theo kế hoạch (standard). Qui trình đóng kho sẽ định giá (settles) giao dịch xuất kho với với giao dịch nhập kho … Read more

AX2012 – Hàng tồn kho thay đổi khi nào?

Bài dịch này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các loại giao dịch làm tăng hoặc giảm số lượng hàng tồn kho. Bài dịch này dành cho những bạn đã biết sử dụng AX nhưng chưa rõ sự khác biệt giữa khái niệm physical với financial trong chức năng quản lý hàng tồn … Read more