Excel – Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR

Bạn có thể dùng hàm IFERROR để tránh hiển thị lỗi và thay bằng một giá trị khác. Nếu công thức cho trước trong hàm IFERROR không bị lỗi, thì hàm IFERROR sẽ trả về kết quả của công thức. Cú pháp IFERROR(value, value_if_error) Hàm IFERROR có các tham số sau: Value    là công thức cho … Read more

Excel – Hướng dẫn sử dụng các hàm làm báo cáo tổng hợp

Nội dung buổi hướng dẫn bao gồm các hàm và chức năng thường sử dụng trong việc làm báo cáo tổng hợp1. COUNTIF2. COUNTIFS3. SUMIF4. SUMIFS5. SUBTOTAL Ngoài các hàm nêu trên thì buổi hướng dẫn cũng hướng dẫn sử dụng công cụ đặt tên vùng dữ liệu (named range) và công cụ bảng dữ … Read more