Atlas: Tải hóa đơn bán hàng

Bài viết này hướng dẫn bạn tạo một General Ledger journal trong AX bằng chức năng tải dữ liệu của Atlas. Mỗi dòng trong file Excel đại diện cho một số hóa đơn bán hàng. Atlas hoàn toàn hỗ trợ bạn sử dụng các number sequences trong AX như journal numbers, vouchers… Việc tải dữ … Read more

Atlas: Free Format

Atlas hoạt động theo kiểu công thức tương tự như các hàm chuẩn của Excel. Các hàm của Atlas cũng trả vào một ô của Excel một giá trị loại số hoặc chữ… Cách này cho phép bạn kết hợp với các hàm sẵn có của Excel để xây dựng một bảng tính phức hợp. … Read more