Giải Thuật Quick Sort

Ý tưởng chính của Quick Sort là

  1. Chọn phần tử trọng tâm (Pivot)
  2. Đưa các phần tử nhỏ hơn trọng tâm về bên trái, lớn hơn trọng tâm về bên phải
  3. Gọi đệ qui thủ tục quick sort sắp xếp mảng con bên trái
  4. Gọi đệ qui thủ tục quick sort sắp xếp mảng bên phải
  5. Điều kiện thoát đệ qui là khi mảng con chỉ còn 1 phần tử

Như vậy trong Quick Sort giải thuật chi tiết ở bước 1 và 2 là yếu tố chính. Bước 1 và 2 sẽ quyết định tính nhanh chậm của Quick Sort.

Leave a Comment